İK Politikamız

Kaya Grubu olarak, üretim ve hizmetin vazgeçilmez unsuru olan “insan”a ve onun “sürekli gelişimine” odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları yürütmeyi birincil önceliğimiz olarak kabul ederiz.


“Verimlilik”, “kârlılık”, “toplam kalite”, “müşteri memnuniyeti” ve benzeri unsurların ancak sürekli gelişime açık çalışanlar ve bunu destekleyen bir yapıyla elde edilebileceğini biliriz.


Bu bağlamda, çalışanların kişisel ve kariyer gelişimleri her zaman desteklenir ve “çalışan memnuniyeti” bizim için en az “müşteri memnuniyeti” kadar önemlidir.


Performans ölçümleri objektif kriterlerle düzenli olarak ölçülür. Yüksek performans ödüllendirilirken, gelişmeye açık yönler ve beklenenin altında performanslar eğitimlerle desteklenir.


Çalışanlarının motivasyonlarını ve şirkete bağlılıklarını sürekli kılmak için gerekenler mümkün olan en üst düzeyde gerçekleştirilir.


Kaya Grubu, çalışanların suiistimalini, zorla çalıştırılmalarını, hükümlü ya da kaçak işçi çalıştırılmasını kabul etmez. Sözleşme esası ile yabancı işçi çalıştırılması halinde, bu kişilerin istekleri dışında işte kalmaları şart koşulamaz.


Çalışanların kurumsal cezalara, zihinsel ya da fiziksel disiplin cezalarına ya da tacize maruz kalmaları asla kabul edilemez. Bayan çalışanların hamilelik nedeniyle işten çıkarılmaları söz konusu olamaz. Tüm çalışanlar, barış içerisinde ve yasal olarak kendi seçtikleri derneklere katılmakta ve toplu olarak iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.


Hiçbir çalışan, yaş, ırk, cinsiyet, din, cinsel tercih, medeni hal ya da annelik durumu, politik fikir ya da etnik temeli yüzünden ayrımcılığa maruz bırakılamaz.


Aynı deneyim ve özelliklere sahip tüm çalışanlar eşit iş için eşit ödeme alırlar.


Tüm çalışanlar temel istihdam şartlarını, görev tanımlarını, sorumluluklarını ve organizasyondaki yerlerini bilirler.


Çalışma saatleri yasal sınırlar içinde tutulur ve her türlü fazla mesai uygun şekilde ücretlendirilir.


Çalışanlar, herhangi bir karşılığı olmaksızın, öngörülen yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve annelik/hamilelik izinlerini kullanma hakkına sahiptirler.


Çalışanların güvenliği her zaman önceliklidir. Kaya Grubu, OHSAS 18001 standardının gereklerini sağlayan, yazılı bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” oluşturmuştur ve işletmektedir. Tüm çalışanlar, tedarikçiler ve taşeronlardan bu yönetim sistemine uygun hareket etmeleri beklenir ve ihtiyaçları olan bilgilendirme eğitimleri sağlanır.


Bir acil durum planı oluşturulmuş, görevliler saptanmış ve tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir.


Hem kanunlar gereği, hem de içmeyenleri korumak amacıyla işyerimizde sigara içmek yasaktır.


Kaya Grubu, Çocuk Hakları hakkındaki BM Konvansiyonu’nun 1. Maddesi uyarınca, bir kişinin 18 yaşına kadar çocuk olduğunu kabul etmektedir.


Buna göre Kaya Grubu çocuk işçi kuralını, Çocuk Hakları hakkındaki BM Konvansiyonu’nun 32.1. Maddesi’ne dayandırmaktadır.


Bu kapsamda bizler, “çocuğun ekonomik sömürgeden ve büyük olasılıkla tehlikeli olan işler ya da çocuğun eğitimine müdahale edecek ya da çocuğun sağlığı veya fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimi için zararlı olabilecek işleri gerçekleştirmekten korunma hakkını” tanımaktayız.


Ancak stajyer başvuruları için kısıtlı süreli, özel çalışma programları oluşturulabilir.


Kaya Grubu İnsan Kaynakları Politikasını sürekli gözden geçirir, geliştirir ve günceller.